ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

شماره حساب های ترجمه آپ

شماره حساب های واریز وجه مجموعه ترجمه آپ به شرح زیر می باشد :

شماره کارت : 2373 - 6845 - 3379 - 6101
بانک ملت - به نام سید زهرا طاهریان
بانک ملت
شماره کارت : 5624 - 8263 - 9971 - 6037
بانک ملی- به نام سید زهرا طاهریان
بانک ملی