ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

پشتیبانی آنلاین ترجمه

پشتیبانی آنلاین

از مهمترین و ضروری ترین قسمت های موجود در ترجمه آپ سیستمی است که به صورت آنلاین و بدون محدودیت با دارا بودن کارشناسان و متخصصان ارشد فن ترجمه و مدیریت سایت بتوانند به طور دقیق و تخصصی به تبادل اطلاعات ، نظرات ، پیشنهادات و ارتباطات دوطرفه بین کاربران و اعضای سامانه های مختلف مجموعه و پاسخ کامل ورفع هرگونه ابهام در استفاده از خدمات کامل مجموعه بپردازند .