ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

استخدام مترجم

کلیه متقاضیان همکاری در سامانه مترجمین جهت انجام تمام امور مربوط به ترجمه ، بازخوانی و ویراستاری با مراجعه به سامانه مترجمین و وارد کردن اطلاعات صحیح خواسته شده در فرم زیر به صورت آنلاین اقدام به تکمیل فرم همکاری می نمایند . کارشناسان سامانه مترجمین ترجمه آپ با بررسی کامل و دقیق اطلاعات مندرج در فرم از طریق راههای ارتباطی مربوط به این بخش به متقاضیان پاسخ می دهند .

اطلاعات اصلی
زبان های تحت پوشش

اطلاعات حساب های شما
اطلاعات تخصصی
عکس عنوان
انتخاب تغییر حذف