ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ
ترجمه شفاهی و اعزام مترجم

ترجمه شفاهی و اعزام مترجم

ترجمه آپ با داشتن مجموعه ای کامل از مترجمین ارشد که وظیفه نظارت کیفی ترجمه هم زمان و شفاهی را برعهده گرفتند برای رساندن کارفرما و متقاضیان ترجمه شفاهی به کلیه اهداف مربوطه اعم از اعزام مترجم به ارگان ها برای ترجمه قراردادهای بین المللی شرکت ها و سایر ترجمه های مشابه، با تکیه بر قوانین و ضوابط انجمن مترجمین شفاهی بین المللی NAI ایجاد گشته است.