ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

ترجمه سمینار

ترجمه سمینار

ترجمه آپ آمادگی ترجمه کلیه همایشات و سمینارهای علمی و تحقیقی - پژوهشی ، فایل های ضروری به جهت آموزش یا آموزش داده شده به صورت عملی و فایل های ویدئویی و صوتی به جهت ترجمه یا زیرنویس مرتبط با هرگونه متون علمی ، تخصصی با سمینارهای رشته تحصیلی و یا حوزه علوم متفرقه را برای همه متقاضیان ترجمه دارد .