ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

جشنواره تخفیفات ترجمه

جشنواره تخفیفات

ترجمه آپ جهت رفاه حال قشر دانشجو که سهم زیادی از مشتریان این مجموعه را شامل می شوند و خواستار حجم کثیر ترجمه با قیمت کمتر می باشند و نیز مشتریان حقیقی و شرکت ها و نهادهای طرف قرارداد که به صورت ثابت با مجموعه ترجمه آپ همکاری می نمایند اقدام به این عمل نموده است .