ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

ترجمه وب سایت

برگزاری جشن ملی مترجمان

جشن ملی مترجمان هرساله همزمان با روز جهانی ترجمه به همت انجمن صنفی مترجمان برگزار میشود. امسال نیز سومین جشن با حضور گسترده اندیشمندان ، فرهیختگان و علاقمندان ترجمه در تاریخ 24 شهریور و در مکان پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری برگزار خواهد شد. مکان : تهران،خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر و خیابان فلسطین،پژوهشکده فرهنگ هنرو معماری زمان : 24 شهریور ماه 1396 ساعت 16 الی 20

جشن ملی مترجمان هرساله همزمان با روز جهانی ترجمه به همت انجمن صنفی مترجمان برگزار میشود. امسال نیز سومین جشن با حضور گسترده اندیشمندان ، فرهیختگان و علاقمندان ترجمه در تاریخ 24 شهریور و در مکان پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری برگزار خواهد شد. مکان : تهران،خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر و خیابان فلسطین،پژوهشکده فرهنگ هنرو معماری زمان : 24 شهریور ماه 1396 ساعت 16 الی 20

جشن ملی مترجمان هرساله همزمان با روز جهانی ترجمه به همت انجمن صنفی مترجمان برگزار میشود. امسال نیز سومین جشن با حضور گسترده اندیشمندان ، فرهیختگان و علاقمندان ترجمه در تاریخ 24 شهریور و در مکان پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری برگزار خواهد شد. مکان : تهران،خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر و خیابان فلسطین،پژوهشکده فرهنگ هنرو معماری زمان : 24 شهریور ماه 1396 ساعت 16 الی 20

جشن ملی مترجمان هرساله همزمان با روز جهانی ترجمه به همت انجمن صنفی مترجمان برگزار میشود. امسال نیز سومین جشن با حضور گسترده اندیشمندان ، فرهیختگان و علاقمندان ترجمه در تاریخ 24 شهریور و در مکان پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری برگزار خواهد شد. مکان : تهران،خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر و خیابان فلسطین،پژوهشکده فرهنگ هنرو معماری زمان : 24 شهریور ماه 1396 ساعت 16 الی 20